Pagal galiojanti Darbo kodeksą (toliau DK) išskiriamos tokios darbo sutartys:

neterminuoto, terminuotos, laikinosios, sezoninės, dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų, su namudininkais, patarnavimo darbams ir kitos.

 

Naujojo DK projekte siūlomos tokios darbo sutartys (svarbiausi aspektai):

1. Neterminuota darbo sutartis,

2. Terminuota darbo sutartis – sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimui. Bendra maksimali trukmė yra – 2-ji metai.

3. Laikinojo darbo sutartis – trys sutarties šalys. Darbuotojas dirbą darbdavio nurodytam asmeniui (laikinajam darbo naudotojui), o darbdavys įsipareigoja darbuotojui už tai atlyginti. Sutartis gali būti terminuota ir neterminuota.

4. Darbinio mokymo darbo sutartis SAVANORIŠKOS PRAKTIKOS SUTARTIS – darbuotojas priimamas į darbą siekiant suteikti jam darbo veiklos įgūdžių tam tikrose srityje. Sutartis turi būti terminuota ir bendra maksimali trukmė – 6 mėnesiai (yra galimybė sudaryti 3 darbo sutartis po 2 mėnesius). Ši sutartis yra neapmokama ir vienam darbdaviui tuo pačiu metu galiojančiu darbinio mokymo darbo sutarčių skaičius negali viršyti 1/10 visų jo darbo sutarčių. Mokymo išlaidoms gali būti skiriama ne daugiau kaip 20% darbuotojo bazinio darbo užmokesčio per mėn.

5. Pameistrystės darbo sutartis,

6. Nenustatytos apimties darbo sutartis – nulinė sutartis – darbuotojo darbo funkcijos atliekamos darbdavio kvietimu, o darbdavys įsipareigoja darbuotojui atlyginti už faktiškai dirbtą laiką. Minimalus darbo laikas – 8 val./mėn., ir mokamas nepriklausomai nuo to ar darbuotojas išdirbo šias valandas ar ne. Vienam darbdaviui tuo pačiu metu galiojančiu nenustatytos apimties darbo sutarčių skaičius negali viršyti 1/10 visų jo darbo sutarčių.

7. Projektinio darbo sutartis,

8. Darbo vietos dalijimosi darbo sutartis – dviejų darbuotojų susitarimas su darbdaviu, dėl dalijimosi viena darbo vieta sutartis, neviršijant vienam darbuotojui nustatytos maksimalios darbo laiko normos.

9. Darbo keliems darbdaviams sutartis – sudaroma įmonių grupėms – vietoj vieno darbdavio, gali būti nurodyti du ar daugiau darbdavių, tai pačiai darbo funkcijai atlikti.

Jeigu darbo sutarties šalys nesusitars dėl darbo sutarties rūšies,bus laikoma, kad sudaryta neterminuota darbo sutartis.

Atskiros darbo sutarties rūšys reglamentuoja skirtingą darbo ir poilsio laiką.

 

DK projekte taip pat siūlomą išskirti Vadovaujančių darbuotojų darbo santykių ypatumus, tokius kaip:

“Juridinio asmens vadovas savo darbo laiką tvarko pats, nepažeisdamas įstatymų, jo darbas poilsio ir švenčių dienomis bei viršvalandinis darbas neapskaitomas ir už jį papildomai nemokama.”

 

Darbo sutarčių rūšys nuo 2016.01.01