Kursai vadovams apie buhalterinę apskaitą

Programa:

Nr.1 Buhalterinės apskaitos reglamentavimas ir organizavimas

 • Buhalterijos sąvoka ir jos panaudojimas
 • Buhalterinės apskaitos reglamentavimas / įstatymai
 • Buhalterinės apskaitos tvarkymas / reikalavimai ir atsakomybė
 • Bendrieji apskaitos principai

Nr.2 Finansinės ataskaitos

 • Finansinio metinio atskaitomybės rinkinio sudėtis
 • Balansas
 • Pelno (nuostolių) ataskaita
 • Pinigų srautų ataskaita
 • Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
 • Aiškinamasis raštas
 • Metinis pranešimas
 • Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita
 • Socialinės atsakomybės ataskaita.
 • Valdymo ataskaita
 • Pelno mokesčio apskaičiavimas
 • Pajamos ir sąnaudos
 • Akcininko sprendimas ar akcininkų susirinkimo protokolas
 • Aiškinamasis raštas
 • Pelno paskirstymas
 • Fr0438 deklaracija
 • Metinio finansinio rinkinio teikimas į registrų centrą
 • Namų darbai

Nr.3 Ilgalaikis turtas

 • Turto sąvoka apskaitoje
 • Nematerialusis, materialusis ir finansinis turtas
 • Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas
 • Ilgalaikio turto klasifikacija buhalterijoje
 • Ilgalaikio turto įvertinimas
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimas / nusidėvėjimo normatyvai
 • Nusidėvėjimo skaičiavimo pradžia ir pabaiga
 • Namų darbai

Nr.4 Trumpalaikis turtas

 • Trumpalaikio turto skirstymas
 • Atsargų įsigijimo savikaina
 • Per vienerius metus gautinos sumos
 • Pirkėjų skolos
 • Įmonės suteiktos paskolos
 • Paskolos palūkanos
 • Atskaitingi asmenys
 • Pinigai ir pinigų ekvivalentai
 • Ateinančių laikotarpių sąnaudos
 • Namų darbai

Nr.5 Nuosavas kapitalas

 • Nuosavybės sąvoka apskaitoje
 • Savininkų nuosavybė
 • Įmonės steigimas
 • Įstatinis kapitalas. Jo didinimas ir mažinimas
 • Akcijų priedai
 • Privalomasis rezervas ir kiti rezervai
 • Pelno (nuostolių) apskaita
 • Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)
 • Pajamų iš sąnaudų uždarymas
 • 390 sąskaitos paskirstymas
 • Namų darbai

Nr.6 Įsipareigojimai

 • Įsipareigojimai
 • Dotacijos ir subsidijos, ir jų rūšys
 • Įmonės įsipareigojimai. Skolintojų nuosavybė
 • Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai
 • Banko paskolos, lizingas ir kiti skoliniai įsipareigojimai
 • Avansu gautos sumos
 • Skolos tiekėjams
 • Skolos valstybės biudžetui
 • Skolos darbuotojams. Atlyginimai
 • Namų darbai

Nr.7 Pajamos ir sąnaudos

 • Pajamos ir sąnaudos
 • Pajamų ir sąnaudų pripažinimas
 • Pajamų vertinimas ir jų skirstymas
 • Sąnaudų vertinimas ir jų skirstymas
 • Pardavimo savikaina
 • Veiklos sąnaudos
 • Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos
 • Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
 • Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
 • Pagautė ir neleidžiami atskaitymai
 • Namų darbai

Nr.8 Atsargų įkainojimo metodai

 • Konkrečių kainų metodas
 • Svertinio vidurkio metodas
 • “Fifo” metodas
 • “Lifo” metodas
 • Jų skirtumai
 • Namų darbai

Nr.9 Darbo sutartys ir darbo laikas

 • Darbo sutarties šalys
 • Darbo sutarties sąvoka
 • Darbo sutarties turinys
 • Būtinosios ir papildomos darbo sutarties sąlygos
 • Darbo sutarties sudarymas
 • Įdarbinimui reikalingi dokumentai ir informacija
 • Darbo sutarties sudarymas ir įsigaliojimas
 • Darbo pradžia
 • Darbo sutarties forma
 • Darbo sutarties priedai
 • Darbo sutarčių rūšys
 • Neatlygintinis asmenų užimtumas
 • Darbo laikas ir norma
 • Darbo laiko režimas
 • Nakties laikas ir viršvalandžiai
 • Poilsio laikas
 • Namų darbai

Nr.10 Darbo užmokestis ir jo apskaičiavimas

 • Darbo užmokestis
 • MVA ir MMA
 • Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą
 • Darbo laiko grafikas
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis
 • Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis
 • Atlyginimų mokesčiai
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas
 • Darbo užmokesčio mokesčiai
 • Mokesčių tarifai, taikomi už samdomus darbuotojui
 • Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka
 • Išskaitos iš darbo užmokesčio
 • Namų darbai

Nr.11 Atostogos, atostoginiai, kaupiniai ir biuletenis

 • Atostogų rūšys
 • Kasmetinių atostogų sąvoka ir trukmė
 • Kasmetinių atostogų suteikimas
 • Pailgintos atostogos, papildomos atostogos ir kitos lengvatos
 • Atostoginiai
 • Atostoginių apskaičiavimas
 • Atostoginių kaupiniai
 • Papildomos atostogos
 • Tikslinės atostogos
 • Darbuotojų liga (biuletenis)
 • Namų darbai

Nr.12 Darbo sutarties pasibaigimas

 • Nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu
 • Nutraukus darbo sutartį vienos iš šalių iniciatyva
 • Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių
 • Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių
 • Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės
 • Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės
 • Nutraukus darbo sutartį darbdavio valia
 • Nutraukus darbo sutartį nesant šalių valios
 • Mirus darbo sutarties šaliai – fiziniam asmeniui
 • Darbo sutarties nutraukimo apribojimai
 • Įspėjimas nutraukti darbo sutartį
 • Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas
 • Išeitinė išmoka ir kompensacija už nepanaudotas atostogas
 • Namų darbai

Nr.13 Komandiruočių apskaita

 • Darbuotojo komandiruotės sąvoka
 • Komandiruotės, kurios yra ilgesnės nei 30 dienų
 • Komandiruotės įforminimas
 • Komandiruotės į užsienį
 • Dienpinigių dydžiai ir jų mokėjimas
 • Kitos komandiruočių sąnaudos
 • Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes
 • Komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje
 • Dienpinigių apmokestinimas vykstant į komandiruotes Lietuvoje
 • Dienpinigių deklaravimas
 • Dienpinigių neapmokėjimas darbuotojui
 • Namų darbai

Nr.14 Mėnesiniai ir metiniai mokesčiai, deklaracijos ir jų pateikimas

 • Mokesčių kalendorius
 • Dažniausi mėnesiniai mokesčiai ir deklaracijos
 • Dažniausios metinės deklaracijos:
  • Nekilnojamo turto mokestis
  • taršos mokestis
  • paskolų deklaracija
  • metinė GPM deklaracija
  • PVM
  • Pelno mokesčio deklaracija
 • VMI deklaracijų formų pateikimas
 • Sodros formų pateikimas
 • FR0791 deklaracija
 • Įgaliojimai
 • Namų darbai

Nr.15 pridėtinės vertės mokestis (PVM), deklaracijos ir kitos ataskaitos, PVM SF, registravimasis/išsiregistravimas PVM mokėtoju

 • Apmokestinamasis asmuo
 • PVM objektas
 • PVM tarifai
 • PVM neapmokestinamos prekės ir paslaugos
 • Neapmokestinamos importo PVM importuojamos (įvežamos) prekės
 • Registravimas PVM mokėtoju
 • Prievolė registruotis PVM mokėtoju
 • Savanoriškas registravimasis PVM mokėtojais
 • PVM mokėtojų registravimo tvarka
 • Kada asmuo tampa PVM mokėtoju?
 • PVM mokėtojo prievolės
 • Mokestinis laikotarpis
 • Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos sąjungos valstybes nares ataskaita FR0564
 • ES valstybių narių PVM mokėtojų kodų tikrinimas
 • PVM sąskaitos faktūros rekvizitai
 • Supaprastinta PVM sąskaita faktūra
 • PVM sąskaitų faktūrų registrai
 • Išregistravimas iš PVM mokėtojų
 • Namų darbai

Nr.16 pelno mokestis

 • Mokesčio mokėtojai
 • Mokesčio bazė, objektas
 • Mokesčio tarifai
 • Mokestinis laikotarpis
 • Pajamų ir sąnaudų pripažinimas
 • Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka
 • Neapmokestinamosios pajamos
 • Leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
 • Leidžiamų atskaitymų reikalavimai
 • Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
 • Reprezentacijos aktas
 • Skolų beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti įrodymai
 • Parama
 • Neleidžiami atskaitymai
 • Pelno mokesčio apskaičiavimas, sumokėjimas, grąžinimas, deklaracijų rūšys ir jų pateikimas
 • Namų darbai

PRAKTINĖ DALIS:

Po kiekvienos paskaitos studentai gauna paskaitos medžiagą, darbe naudojamus dokumentus ir namų darbus, kuriuos turi atsiųsti iki kitos paskaitos pradžios. O kiekvienos kitos paskaitos pradžioje, atlikti namų darbai yra aptariami, nurodant kur studentai darė klaidas ir kaip teisingai turi būti atliktos pavestos užduotys.

Registruokis jau šiandien ir gauk nuolaidą!

Buhalterinės apskaitos kursai trunka 3 mėn.

Registruotis į kursus