Buhalterinės apskaitos kursai pradedantiems ir neturintiems jokių žinių.

Programa:

Nr.1 buhalterinės apskaitos reglamentavimas ir organizavimas

 • Buhalterijos sąvoka ir jos panaudojimas
 • Buhalterinės apskaitos reglamentavimas / įstatymai
 • Buhalterinės apskaitos tvarkymas / reikalavimai
 • Bendrieji apskaitos principai

Nr.2 apskaitinė lygybė, ūkinių operacijų įtaka lygybei. Sąskaitų planas. Sąskaitų korespondencija

 • Apskaitinė lygybė
 • Ūkiniai faktai, ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos
 • Apskaitos dokumentų kodavimas į buhalterinę apskaitą
 • Buhalterinės apskaitos sąskaitų plano klasės
 • Sąskaitų plano rūšys
 • Buhalterinis “lėktuvėlis”
 • Buhalterinės sąskaitos sudėtis
 • Dvejybinis įrašas apskaitoje
 • Sąskaitų korespondencija

Nr.3 sąskaitų plano analizė. Turtas 1 klasė – ilgalaikis turtas

 • Turto sąvoka apskaitoje
 • Nematerialusis, materialusis ir finansinis turtas
 • Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas
 • Ilgalaikio turto klasifikacija buhalterijoje
 • Ilgalaikio turto įvertinimas
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimas / nusidėvėjimo normatyvai
 • Nusidėvėjimo skaičiavimo pradžia ir pabaiga
 • Namų darbai

Nr.4 sąskaitų plano analizė. Turtas 2 klasė – trumpalaikis turtas

 • Trumpalaikio turto skirstymas
 • Atsargų įsigijimo savikaina
 • Per vienerius metus gautinos sumos
 • Pirkėjų skolos
 • Įmonės suteiktos paskolos
 • Paskolos palūkanos
 • Atskaitingi asmenys
 • Pinigai ir pinigų ekvivalentai
 • Ateinančių laikotarpių sąnaudos
 • Namų darbai

Nr.5 sąskaitų plano analizė. 3 klasė nuosavas kapitalas

 • Nuosavybės sąvoka apskaitoje
 • Savininkų nuosavybė
 • Įmonės steigimas
 • Įstatinis kapitalas. Jo didinimas ir mažinimas
 • Akcijų priedai
 • Privalomasis rezervas ir kiti rezervai
 • Pelno (nuostolių) apskaita
 • Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)
 • 5 ir 6 klasės uždarymas
 • 390 sąskaitos paskirstymas
 • Namų darbai

Nr.6 sąskaitų plano analizė. 4 klasė įsipareigojimai

 • Įsipareigojimai
 • Dotacijos ir subsidijos, ir jų rūšys
 • Įmonės įsipareigojimai. Skolintojų nuosavybė
 • Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai
 • Banko paskolos, lizingas ir kiti skoliniai įsipareigojimai
 • Avansu gautos sumos
 • Skolos tiekėjams
 • Skolos valstybės biudžetui
 • Skolos darbuotojams. Atlyginimai
 • Namų darbai

Nr.7 sąskaitų plano analizė. 5 klasė pajamos ir 6 klasė sąnaudos

 • Pajamos ir sąnaudos
 • Pajamų ir sąnaudų pripažinimas
 • Pajamų vertinimas ir jų skirstymas
 • Sąnaudų vertinimas ir jų skirstymas
 • Pardavimo savikaina
 • Veiklos sąnaudos
 • Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos
 • Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
 • Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
 • Pagautė ir neleidžiami atskaitymai
 • Namų darbai

Nr.8 atsargų įkainojimo metodai

 • Konkrečių kainų metodas
 • Svertinio vidurkio metodas
 • “Fifo” metodas
 • “Lifo” metodas
 • Jų skirtumai
 • Namų darbai

Nr.9 darbo sutartys ir darbo laikas

 • Darbo sutarties šalys
 • Darbo sutarties sąvoka
 • Darbo sutarties turinys
 • Būtinosios ir papildomos darbo sutarties sąlygos
 • Darbo sutarties sudarymas
 • Įdarbinimui reikalingi dokumentai ir informacija
 • Darbo sutarties sudarymas
 • Ataskaitos VSDF valdybai (SoDrai)
 • Darbo sutartis įsigaliojimas
 • Darbo pradžia
 • Darbo sutarties forma
 • Darbo sutarties priedai
 • Darbo sutarčių rūšys
 • Neatlygintinis asmenų užimtumas
 • Darbo laikas ir norma
 • Darbo laiko režimas
 • Nakties laikas ir viršvalandžiai
 • Poilsio laikas
 • Namų darbai

Nr.10 darbo užmokestis ir jo apskaičiavimas

 • Darbo užmokestis
 • MVA ir MMA
 • Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą
 • Darbo laiko grafikas
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis – tabelis
 • Buhalterio kalendorius
 • Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis
 • Atlyginimų mokesčiai
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas
 • GPM apskaičiavimas, NPD formulė
 • GPM deklaracija
 • Sodros deklaracija
 • Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka
 • Išskaitos iš darbo užmokesčio
 • Namų darbai

Nr.10A SoDros įmokų tarifai, taikomi už samdomus darbuotojus

 • Asmenys dirbantys pagal darbo sutartį
 • Asmenys dirbantys pagal darbo sutartį Lietuvos banke, biudžetinėse įstaigose
 • Asmenys dirbantys pagal darbo sutartį politinėse partijose, profesinėse sąjungose, religinėse bendruomenėse, užsienio įmonėse
 • Užsieniečiai dirbantys pagal darbo sutartį ir turintys darbo vizą
 • Autoriai, atlikėjai, sportininkai, susiję su draudėju darbo santykiais ir kt.
 • Namų darbai

Nr.11 atostogos, atostoginiai, kaupiniai ir biuletenis

 • Atostogų rūšys
 • Kasmetinių atostogų sąvoka ir trukmė
 • Kasmetinių atostogų suteikimas
 • Pailgintos atostogos, papildomos atostogos ir kitos lengvatos
 • Atostoginiai
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas
 • Atostoginių paskaičiavimas
 • Atostoginių kaupiniai
 • Papildomos atostogos
 • Tikslinės atostogos
 • Darbuotojų liga (biuletenis)
 • Namų darbai

Nr.12 darbo sutarties pasibaigimas

 • Nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu
 • Nutraukus darbo sutartį vienos iš šalių iniciatyva
 • Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių
 • Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių
 • Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės
 • Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės
 • Nutraukus darbo sutartį darbdavio valia
 • Nutraukus darbo sutartį nesant šalių valios
 • Mirus darbo sutarties šaliai – fiziniam asmeniui
 • Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo
 • Darbo sutarties nutraukimo apribojimai
 • Įspėjimas nutraukti darbo sutartį
 • Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas
 • Išeitinė išmoka ir kompensacija už nepanaudotas atostogas
 • Namų darbai

Nr.13 komandiruočių apskaita

 • Darbuotojo komandiruotės sąvoka
 • Komandiruotės, kurios yra ilgesnės nei 30 dienų
 • Komandiruotės įforminimas
 • Komandiruočių žymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje
 • Komandiruotės į užsienį
 • Komandiruočių į užsienį maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas
 • Dienpinigių dydžiai ir jų mokėjimas
 • Už ką mokama darbuotojui komandiruotės metu
 • Komandiruočių sąnaudos
 • Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes
 • Komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje
 • Dienpinigių apmokestinimas vykstant į komandiruotes Lietuvoje
 • Dienpinigių deklaravimas
 • Dienpinigių neapmokėjimas darbuotojui
 • Dienpinigių priskaičiavimas buhalterijoje
 • Namų darbai

Nr.14 mėnesiniai ir metiniai mokesčiai, deklaracijos ir jų pateikimas

 • Mokesčių kalendorius
 • Dažniausi mėnesiniai mokesčiai ir deklaracijos
 • Dažniausios metinės deklaracijos
 • VMI deklaracijų formų pateikimas
 • Sodros formų pateikimas
 • FR0791 deklaracija

Nr.15 nekilnojamo turto mokestis, KIT711

 • Mokesčio mokėtojai
 • Mokesčio objektas
 • Mokesčio mokestinis laikotarpis
 • Mokesčio tarifai
 • NT mokesčiu neapmokestinamas
 • Nekilnojamojo turto mokestinė vertė
 • Mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas
 • Mokesčio mokėjimas
 • Ne visas mokestinis laikotarpis
 • Buhalterinės korespondencijos
 • Namų darbai

Nr.16 mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių (kuras), FR0521

 • Mokesčio objektas
 • Mokesčio mokėtojai
 • Mobilus taršos šaltinis
 • Nuo mokesčio atleidžiami
 • Mokesčio mokestinis laikotarpis
 • Mokesčio tarifai
 • Mokesčio skaičiavimas
 • Buhalterinės korespondencijos
 • Automobilio suvartojimo normos apskaičiavimas
 • Namų darbai

Nr.17 Juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas, FR0711

 • Kas deklaruoja?
 • Paskolos sutartis ir jos forma
 • Deklaravimo terminas
 • Deklaracijos forma ir jos pildymas
 • Namų darbai

Nr.18 gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, mėnesinė – GPM313, metinė – GPM312

 • A ir B klasės pajamos
 • Mėnesinė deklaracija GPM313
 • Pajamų priskyrimas klasėms
 • Nedeklaruojamos A klasės išmokos
 • Nedeklaruojamos B klasės išmokos
 • Pajamų mokesčio tarifai
 • Metinė deklaracija GPM312
 • Namų darbai

Nr.19 pridėtinės vertės mokestis (PVM), deklaracijos ir kitos ataskaitos, PVM SF, registravimasis/išsiregistravimas PVM mokėtoju

 • Apmokestinamasis asmuo
 • PVM objektas
 • PVM tarifai
 • PVM neapmokestinamos prekės ir paslaugos
 • Neapmokestinamos importo PVM importuojamos (įvežamos) prekės
 • Registravimas PVM mokėtoju
 • Prievolė registruotis PVM mokėtoju
 • Savanoriškas registravimasis PVM mokėtojais
 • PVM mokėtojų registravimo tvarka
 • Kada asmuo tampa PVM mokėtoju?
 • PVM mokėtojo prievolės
 • Mokestinis laikotarpis
 • Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos sąjungos valstybes nares ataskaita FR0564
 • ES valstybių narių PVM mokėtojų kodų tikrinimas
 • PVM sąskaitos faktūros rekvizitai
 • Supaprastinta PVM sąskaita faktūra
 • PVM sąskaitų faktūrų registrai
 • Išregistravimas iš PVM mokėtojų

Nr.20 PVM FR0600 deklaracija ir jos pildymas

 • Bendrosios nuostatos
 • Sąvokos
 • Buhalterinės korespondencijos
 • PVM suvestinė
 • FR0600 sudėtis ir jos pildymas
 • Mišri veikla
 • Namų darbai

Nr.21 FR0564 deklaracija ir jos pildymas

 • Pagrindinės sąvokos
 • Kas privalo teikti FR0564?
 • Ataskaitos nepateikimas
 • Pildymas

Nr.22 pelno mokestis

 • Mokesčio mokėtojai
 • Mokesčio bazė, objektas
 • Mokesčio tarifai
 • Mokestinis laikotarpis
 • Pajamų ir sąnaudų pripažinimas
 • Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka
 • Neapmokestinamosios pajamos
 • Leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
 • Leidžiamų atskaitymų reikalavimai
 • Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
 • Reprezentacijos aktas
 • Skolų beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti įrodymai
 • Parama
 • Neleidžiami atskaitymai
 • Pelno mokesčio apskaičiavimas, sumokėjimas, grąžinimas
 • Pelno mokesčio deklaracijų rūšys
 • Pelno mokesčio deklaracijos pateikimas
 • Pelno mokesčio apskaičiavimo momentas
 • Pelno mokesčio sumokėjimas ir grąžinimas

Nr.22A pelno mokesčio deklaracijos PLN204 pildymas

 • Deklaracijos struktūra
 • Deklaracijos priedai
 • Pildymas

Nr.23 finansinė metinė atskaitomybė

 • Finansinio metinio atskaitomybės rinkinio sudėtis
 • Finansinės metinės atskaitomybės ruošimo eiliškumas
 • Buhalterinių sąskaitų tikrinimas
 • Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos pildymas
 • PLN204 deklaracijos pildymas ir pelno mokesčio sumos apskaičiavimas
 • 5 ir 6 klasių uždarymas
 • Akcininko sprendimas ar akcininkų susirinkimo protokolas
 • Aiškinamasis raštas
 • Pelno paskirstymas
 • Fr0438 deklaracijos ruošimas
 • Deklaracijų išsiuntimas į VMI
 • Pelno mokesčio pranešimo pateikimas įmonės direktoriui
 • Metinio finansinio rinkinio teikimas į registrų centrą
 • Namų darbai

Nr.24 dokumentų dėliojimas į darbinį segtuvą ir darbinio segtuvo įforminimas

 • Dokumentų dėliojimo eiliškumas
 • Dokumentų dėliojimas
 • Dokumentų dėliojimas pagal datas
 • Segtuvo nugarėlės įforminimas

PRAKTINĖ DALIS:

Po kiekvienos paskaitos studentai gauna paskaitos medžiagą, darbe naudojamus dokumentus ir namų darbus, kuriuos turi atsiųsti iki kitos paskaitos pradžios. O kiekvienos kitos paskaitos pradžioje, atlikti namų darbai yra aptariami, nurodant kur studentai darė klaidas ir kaip teisingai turi būti atliktos pavestos užduotys, paskaičiuojant mokesčius, užpildant mokesčių deklaracijos bei suformuojant buhalterines korespondencijas.

Registruokis jau šiandien ir gauk nuolaidą!

Buhalterinės apskaitos kursai trunka 3 mėn.

Registruotis į kursus