Nuo 2016.01.01 keičiami pagrindiniai verslo apskaitos standartai:

 1. Finansinė atskaitomybė
 2. Balansas
 3. Pelno (nuostolių) ataskaita
 4. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
 5. Pinigų srautų ataskaita
 6. Aiškinamasis raštas
 7. Pajamos
 8. Sąnaudos
 9. Ilgalaikis materialusis turtas
 10. Nematerialusis turtas
 11. Verslo jungimai
 12. Investicijos į asocijuotąsias įmones
 13. Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones
 14. Biologinis turtas
 15. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
 16. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai
 17. Pelno mokestis
 18. Išvestinės finansinės priemonės
 19. Įmonių likvidavimas
 20. Tarpinė finansinė atskaitomybė

 

Nuo 2016.01.01 įsigalioja nauji VAS